ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่กองคลัง
  เจ้าหน้าที่กองช่าง
  เจ้าหน้าที่กองการศีกษา ศาสนา
   และวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  กองคลัง
  กองช่าง
  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  กองส่งเสริมการเกษตร
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 

 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
Download Program
 
                     286835
 
 
 

   

 

 
ปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
 
     
 
สุรีย์ คณิตจินดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
 
     

นางยุคลธร สุคนธมาน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
หัวหน้ากองคลัง
     

นายวิรัช ดาวเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     

นางยุคลธร สุคนธมาน
รักษาการหัวหน้ากองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 
นางสุรีย์ คณิตจินดา
รักษาการหัวหน้ากองส่งเสริม
การเกษตร
 
       
       
       
 
 
   
Protect The King สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง
สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กระทรวงสาธารณะสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร youtube ebay
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.) กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
   
   
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ/ร้องทุกข์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่