ประวัติและตราสัญลักษณ์
  ข้อมูลสภาพทั่วไป
  ลักษณะที่ตั้ง
  ลักษณะสังคม
  ลักษณะเศรษฐกิจ
  ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน
  ข้อมูลหมู่บ้าน
  ผลิตภัณฑ์หมู่บ้าน
  สถานที่สำคัญ
  โครงสร้างการบริหาร
  คณะผู้บริหาร
  สมาชิกสภา
  หัวหน้าส่วนราชการ
  เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด
  เจ้าหน้าที่ส่วนการคลัง
  เจ้าหน้าที่ส่วนโยธา
  เจ้าหน้าที่ส่วนการศีกษา ศาสนา
   และวัฒนธรรม
  เจ้าหน้าที่ส่วนสาธารณสุข
    และสิ่งแวดล้อม
  เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  ผลงาน อบต.
  รายรับรายจ่าย
  สำนักงานปลัด
  ส่วนการคลัง
  ส่วนโยธา
  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
  ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
  ส่วนส่งเสริมการเกษตร
  ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  แผนพัฒนาสามปี
  แผนการดำเนินงาน
  แผนยุทธศาสตร์
  แผนอัตรากำลัง
  ข้อบัญญัติงบประมาณ
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวงและระเบียบ
 
 
 
 
   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 
 
 

 
 
 
 
 
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี Program Acrobat
Download Program
 
                     285574
 
 
 

   

 

 
ปรียนันท์ โพธิธรรมสถิต
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
 
     
 
สุรีย์ คณิตจินดา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่
 
     

นางยุคลธร สุคนธมาน
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
ว่าที่ ร.ต.หญิงนภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
หัวหน้าส่วนการคลัง
     

นายวิรัช ดาวเรือง
หัวหน้าส่วนโยธา
 
ว่าที่รต.หญิงนภัสนันท์ ชนิตาบุญทรัพย์
รักษาการ
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
     

นางยุคลธร สุคนธมาน
รักษาการ
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
 
นางสุรีย์ คณิตจินดา
รักษาการ
หัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร
 
       
       
       
 
 
   
Protect The King สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย กรมบัญชีกลาง
สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงบประมาณ ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น กระทรวงสาธารณะสุข ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร youtube ebay
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.) กระทรวงพาณิชย์ กรมสรรพากร
   
   
  หน้าแรก | ผลงาน อบต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ/ร้องทุกข์ © สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๕๓ โดย องค์การบริหารส่วนตำบลรั้วใหญ่