หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
 
NEWS
ติดต่อเทศบาลตำบลรั้วใหญ่ ได้ที่ ☎️ โทร 035-543774 หรือFax. 035-522031 📆 วัน-เวลาราชการ : จันทร์-ศุกร์ 08.30 น. - 16.30 น.
 
 
 
อำนาจหน้าที่
  
อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล  
 

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตําบล
            อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนี้

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กําหนดอํานาจหน้าที่ที่เทศบาลตําบลต้องทํา ได้แก่                  
            (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน                  
            (2) ให้มีและบํารุงทางบกและทาง                  
            (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล                  
            (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ                  
            (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง                  
            (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม                  
            (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ                  
            (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                  
            (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล          
  
2. อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลอาจจัดกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ได้แก่                    
            (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา                  
            (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์                  
            (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม                  
            (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน                  
            (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร                  
            (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้                  
            (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างด้วยวิธีอื่น                  
            (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ                  
            (9) เทศพาณิชย์          

3. และหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบลมีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้                  
            (1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง                  
            (2) การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ                  
            (3) การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ                  
            (4) การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ                  
            (5) การสาธารณูปการ                  
            (6) การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ                  
            (7) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน                  
            (8) การส่งเสริมการท่องเที่ยว                  
            (9) การจัดการศึกษา                  
            (10) การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                  
            (11) การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น                
            (12) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย                  
            (13) การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ                  
            (14) การส่งเสริมกีฬา                  
            (15) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน                
            (16) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น                  
            (17) การรักษาความสะอาดและการเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง                  
            (18) การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย                  
            (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                  
            (20) การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปณสถาน                  
            (21) การควบคุมการเลี้ยงสัตว์                  
            (22) การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์                
            (23) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ        
            (24) การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
            (25) การผังเมือง                
            (26) การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร                
            (27) การดูแลรักษาที่สาธารณะ                  
            (28) การควบคุมอาคาร                  
            (29) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย                  
            (30) การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
            (31) กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

            การปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฎิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 ก.พ. 2566 เวลา 10.52 น. โดย ณัฐรัตน์@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 23 ม.ค. 2567 เวลา 15.49 น. โดย งานธุรการ สำนักปลัด

ผู้เข้าชม 6514 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 โทรศัพท์ : 0-3554-3774 , 0-3552-2031 โทรสาร : 0-3552-2031
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลรั้วใหญ่
จำนวนผู้เข้าชม 1,344,695 เริ่มนับ 24 พ.ย. 2565 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10